ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลง/แก้ไขข่าว
35 แผนเงินบำรุง รพ.สต. บ้านนาฮี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562      7 กุมภาพันธ์ 2562  14:47 น.
34 แผนเงินบำรุง รพ.สต. เมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562      6 กุมภาพันธ์ 2562  15:55 น.
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.62      1 กุมภาพันธ์ 2562  22:05 น.
32 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.61      1 กุมภาพันธ์ 2562  22:05 น.
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.61      1 กุมภาพันธ์ 2562  22:04 น.
30 รายงานสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน ต.ค 61      1 กุมภาพันธ์ 2562  22:03 น.
29 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ สสอ.เมืองหนองคาย      1 กุมภาพันธ์ 2562  21:58 น.
28 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบบุคลากร      1 กุมภาพันธ์ 2562  21:55 น.
27 คำสั่งข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      1 กุมภาพันธ์ 2562  21:53 น.
26 การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส      1 กุมภาพันธ์ 2562  21:51 น.