ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลง/แก้ไขข่าว
47 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน      14 มิถุนายน 2562  15:41 น.
46 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 62      14 มิถุนายน 2562  14:57 น.
45 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 62      14 มิถุนายน 2562  14:56 น.
44 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.62      14 มิถุนายน 2562  14:54 น.
43 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนยืรับเรื่องร้องทุกข์      8 มีนาคม 2562  15:40 น.
42 แผนการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ       8 มีนาคม 2562  14:39 น.
41 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต      8 มีนาคม 2562  11:52 น.
40 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561      8 มีนาคม 2562  11:29 น.
39 สรุปโครงการโรคติดต่อชายแดน ปี 2561      8 มีนาคม 2562  11:23 น.
38 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ      8 มีนาคม 2562  11:12 น.