ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลง/แก้ไขข่าว
57 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน      22 มิถุนายน 2562  16:43 น.
56 รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      22 มิถุนายน 2562  16:16 น.
55 รายงานการประชุมมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน      22 มิถุนายน 2562  16:15 น.
54 สรุปการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒      22 มิถุนายน 2562  16:13 น.
53 กำหนดกรอบแนวทางและมาตรการป้องกันการให้รับสินบน      21 มิถุนายน 2562  15:32 น.
52 การดำเนินงานของกลุ่มต่อต้านการทุจริต       21 มิถุนายน 2562  15:27 น.
51 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบ      21 มิถุนายน 2562  15:14 น.
50 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      21 มิถุนายน 2562  15:09 น.
49 Flowchart ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ อสม.      21 มิถุนายน 2562  14:59 น.
48 เรื่อง มาตรฐาน และความเป็นธรรม ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ      21 มิถุนายน 2562  14:57 น.