ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลง/แก้ไขข่าว
16 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง2560eb9      25 มิถุนายน 2561  15:50 น.
15 กลุ่มคุณธรรม สสอ เมือง 2561      25 มิถุนายน 2561  12:13 น.
14 รายงานป้องกันทุจริตและแผนป้องกัน2561      25 มิถุนายน 2561  11:08 น.
13 สรุปข้อร้องเรียนการดำเนินงาน      23 มิถุนายน 2561  17:06 น.
12 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน      22 มิถุนายน 2561  10:40 น.
11 แจ้งคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน ITA และการติดต่อ      21 มิถุนายน 2561  14:52 น.
10 ประกาศการซื้อ/จ้าง ปี 2561 มูลค่า 5 อันดับแรก      22 มิถุนายน 2561  10:42 น.
9 แผนเงินบำรุง สอ./รพ.สต. หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2561      17 เมษายน 2561  14:27 น.
8 สั่งการ สปสธ ความโปร่งใสซื้อจ้าง      27 มีนาคม 2561  16:32 น.
7 มอบอำนาจซื้อจ้างของ ผวจ อำนาจอนุมัติถึง รพสต สสอ      7 กันยายน 2561  11:11 น.