ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลง/แก้ไขข่าว
61 รายงานผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์)รอบที่ 2      30 สิงหาคม 2562  14:08 น.
60 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 62      30 สิงหาคม 2562  11:40 น.
59 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 62      30 สิงหาคม 2562  11:39 น.
58 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 62      30 สิงหาคม 2562  11:41 น.
57 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน      22 มิถุนายน 2562  16:43 น.
56 รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      22 มิถุนายน 2562  16:16 น.
55 รายงานการประชุมมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน      22 มิถุนายน 2562  16:15 น.
54 สรุปการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๒      22 มิถุนายน 2562  16:13 น.
53 กำหนดกรอบแนวทางและมาตรการป้องกันการให้รับสินบน      21 มิถุนายน 2562  15:32 น.
52 การดำเนินงานของกลุ่มต่อต้านการทุจริต       21 มิถุนายน 2562  15:27 น.