บุคลากร สสอ.


boss
นายทองเลื่อน  องอาจ

 ตำแหน่ง   สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย
 วุฒิการศึกษา  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
 หน้าที่รับผิดชอบ   ผู้บริหารหน่วยงาน
 เบอร์มือถือ   081-8739103
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
     

นายสิทธิศานติ์  ทรัพย์สิริโสภา
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา

 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

 หน้าที่รับผิดชอบ  - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย (ด้านบริหาร)
 - งานยุทธศาสตร์/นโยบาย/วางแผน/งานประกันสุขภาพ/งานประกอบโรคศิลปะ/
 - สาธารณสุขชายแดน/งานคุ้มครองผู้บริโภค
 - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล/งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ/งานควบคมมาตราฐานหน่วยบริการ
 - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการ/รพสต.ติดดาว/PCC/DHB/R2R/งานสารสนเทศ
 เบอร์มือถือ   086-8520427
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 
นางบังอร  องอาจ
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานสุขภาพจิต/งานผู้สูงอายุ/งานแพทย์แผนไทยฯ/งานผู้พิการ
 - งานอนามัยแม่และเด็ก
 - งานรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
 - งานทันตสาธารณสุข
 - งานรับบริจาคโลหิต/งานจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่/สนับสนุนหน่วยแพทย์ พอ.สว.
 - งานมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม/LTC
 เบอร์มือถือ   095-6700858
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 
นายยุทธนา  สระประทุม
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานบริหารทั่วไป/การเงินและบัญชี
 - งานบริหารงานบุคคล/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 - งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 - งานคุณธรรมและจริยธรรม (ITA)/งานยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE
 เบอร์มือถือ   086-6350294
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


นายสุรสิทธิ์  คนขยัน

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา

 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย 

 หน้าที่รับผิดชอบ

 - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย (ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)
 - งานระบาดวิทยา/IHR/EOC/TB/ควบคุมโรคติดต่อ
 - งานเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 - งานอนามัยโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - งาน NCD/งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 - งานพัสดุ

 เบอร์มือถือ   087-9513977
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   thanadol    

 นายธนดล ศรีสมบัติ

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข)
 หน้าที่รับผิดชอบ

 - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย (ด้านวิชาการ)
 - งานสุขภาพภาคประชาชน/งาน อสค./งานจัดการตำบลสุขภาพ
 - งานยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE
 - งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน/งานจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่
 - งานพัสดุ/งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/งานควบคุมภายใน/งานคุณธรรมและจริยธรรมITA
 - งานร้องเรียน/กฎหมาย/ระบบ Web Site

 เบอร์มือถือ   094-5362020
 อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Araya  

นางสาวอารยา สุทธาวาศ

 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ
 วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) แขนงวิชาอนามัยชุมชน
 หน้าที่รับผิดชอบ

 - งานธุรการ/งาน EPI/งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 - งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/RDU
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม/งานอาชีวอนามัย

 

 เบอร์มือถือ   082-8702368
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นางสาวพิมพ์มาดา  ดรเขื่อนสม

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข
 วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
 หน้าที่รับผิดชอบ

 - งานธุรการ/งานโสตและทัศนูปกรณ์/งานระบบสารสนเทศ/ระบบ Web Site
 - งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/RDU
 - งานควบคุมหนอนพยาธิ/งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม/งานอาชีวอนามัย
 - งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์/งาน EPI/งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 เบอร์มือถือ   088-1863083
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

    yun 

            นางเจือยุน  มีผล

  ตำแหน่ง          

 ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)                                                                                                      

 วุฒิการศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 หน้าที่รับผิดชอบ

 ดูแล รักษาความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

 หน้าที่รับผิดชอบ

 092-9284199

 อีเมลล์  -

 

     หมายเหตุ ***งานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย งานนิเทศงานและกำกับติดตามประเมินผล , งานสนับสนุน รพสต. , งานนโยบายเร่งด่วน , งานประสานหน่วยงานภายนอก , จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน , ฝึกอบรมและเผบแพร่ผลงานวิชาการ , งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย