ลำดับที่ รหัส            ชื่อ รพ.สต.          ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนเจ้าหน้าที่ทุกประเภท
1  04782  มีชัย  ตำบลมีชัย / 042-420914  8 คน
 04783  โพธิ์ชัย  ตำบลโพธิ์ชัย / 042-990599  9 คน
 04784  กวนวัน  ตำบลกวนวัน / 042-467350  5 คน
 04785  เวียงคุก  ตำบลเวียงคุก / 042-438129  7 คน
 04786  วัดธาตุ  ตำบลวัดธาตุ / 042-012101 10 คน 
 04787  หาดคำ  ตำบลหาดคำ / 084-4287042  8 คน
 04788  หินโงม  ตำบลหินโงม / 042-013348  6 คน
 04789 บ้านท่าจาน   ตำบลหินโงม / 081-7085811  4 คน
 04790  บ้านเดื่อ  ตำบลบ้านเดื่อ / - 7 คน 
10   04791  บ้านนาฮี  ตำบลค่ายบกหวาน / 042-407305  8 คน
11   04792  ค่ายบกหวาน  ตำบลค่ายบกหวาน / 042-495083 , 093-4754986  6 คน
12   04793  โพนสว่าง  ตำบลโพนสว่าง / 042-407305 7 คน 
13   04794  พระธาตุบังพวน  ตำบลพระธาตุบังพวน / 086-4507981 12 คน 
14   04795 หนองกอมเกาะ  ตำบลหนองกอมเกาะ / 042-467196  8 คน
15   04796  ปะโค  ตำบลปะโค / 042-414985 7 คน 
16   04797 เมืองหมี  ตำบลเมืองหมี / 042-408304 4 คน 
17   04798  สีกาย  ตำบลสีกาย / 064-7542513  6 คน

 

 dua
นายดาว  หล้าสวย
ผอ.รพสต.เมืองหมี
โทร. 084-9574372
 bunshai
นายบุญช่วย  มูลสาร
ผอ.รพสต.เวียงคุก
โทร. 081-1798867
 titsaree
นางอิสรีย์  จันทรมนตรี
ผอ.รพสต.ปะโค
โทร. 081-7685876
 patsada
นางภัชดา  ทัพโพธิ์
ผอ.รพสต.มีชัย
โทร. 088-5516311
umnuang
นางอำนวย  สุวรรณมาตย์
ผอ.รพสต.หนองกอมเกาะ
โทร 089-5699275 
 duensai
นางเดือนฉาย  วงนวนตา
ผอ.รพสต.กวนวัน
โทร. 093-9140372
 udommsak
นายอุดมศักดิ์  มหาชัย
ผอ.รพสต.บ้านนาฮี
โทร. 085-0034465
 barapop
นายบูรภพ  จันทร์ใบ
ผอ.รพสต.พระธาตุบังพวน
โทร. 085-0070127
 saktavee
นายศักดิ์ทวี  ศรีปัญญา
ผอ.รพสต.วัดธาตุ
โทร. 081-7395337
 vitsanu
นายวิษณุ  คำจุมพล
ผอ.รพ.สต.โพธิ์ชัย
โทร. 089-9409793
 arunee
นางอรุณณี  พรมคำซาว
(รก.)ผอ.รพสต.ค่ายบกหวาน
โทร. 083-3526003
 panaphon
นายปณภณ  พิริยะ
ผอ.รพสต.โพนสว่าง
โทร. 093-3255995
 surachai
นายสุรชัย  วิสุทธิ์ศรี
ผอ.รพสต.หาดคำ
โทร. 098-5841467
 tanawat
นายธนาวัฒน์  เสนะบุตร
ผอ.รพสต.สีกาย
โทร. 084-9576795
 sanatip
นางชนาทิพย์  ไสยลาม
ผอ.รพสต.หินโงม
โทร. 081-9749199
 cat
นางเยาวเรศ  ภูมิเวทย์
ผอ.รพสต.บ้านท่าจาน
โทร. 086-8643588
 vachi01
นายวชิรุณ  จันทร์หล่น
(รก.)ผอ.รพสต.บ้านเดื่อ
โทร. 096-2479917