บุคลากร สสอ.


boss 1
นายทองเลื่อน  องอาจ

 

 ตำแหน่ง   สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย
 วุฒิการศึกษา  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
 หน้าที่รับผิดชอบ   ผู้บริหารหน่วยงาน
 เบอร์มือถือ   081-8739103
 อีเมลล์   
     
zittizan
นายสิทธิศานติ์  ทรัพย์สิริโสภา
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา

 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

 หน้าที่รับผิดชอบ  - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย (ด้านวิชาการ)
 - งานยุทธศาสตร์/นโยบาย/วางแผน/งานประกันสุขภาพ
 - งานระบาดวิทยา/IHR/EOC/TB/ควบคุมโรคติดต่อ/สาธารณสุขชายแดน
 - งานเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการ/รพสต.ติดดาว/PCC/DHB/R2R/งานสารสนเทศ
 เบอร์มือถือ   086-8520427
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 on
นางบังอร  องอาจ
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานสุขภาพจิต/งานผู้สูงอายุ/งานแพทย์แผนไทยฯ/งานผู้พิการ
 - งานอนามัยแม่และเด็ก
 - งานรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
 - งานทันตสาธารณสุข
 - งานรับบริจาคโลหิต/งานจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่
 - งานมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม/LTC
 เบอร์มือถือ   095-6700858
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 yuttana
นายยุทธนา  สระประทุม
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานบริหารทั่วไป/การเงินและบัญชี
 - งานบริหารงานบุคคล/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 - งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 - งานคุณธรรมและจริยธรรม (ITA)/งานยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE
 เบอร์มือถือ   086-6350294
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 surasit
นายสุรสิทธิ์  คนขยัน
 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานสุขภาพภาคประชาชน/งาน อสค./งานจัดการตำบลสุขภาพ
 - งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน/งานจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่
 - งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค/งานอนามัยโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - งาน NCD/งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 - งานพัสดุ/งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/งาน ITA/ควบคุมภายใน/กฎหมาย/ร้องเรียน
 เบอร์มือถือ   087-9513977
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 

 
 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา  
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/RDU
 - งานยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE
 - งานพัสดุ/งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/งานควบคุมภายใน/ITA
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม/งานอาชีวอนามัย
 - งานร้องเรียน/กฎหมาย/งานประกอบโรคศิลปะ/ระบบ Web Site
 เบอร์มือถือ   
 อีเมลล์  
  
   pimada
นางสาวพิมพ์มาดา  ดรเขื่อนสม
 
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
 วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 หน้าที่รับผิดชอบ  - งานธุรการ/งานโสตและทัศนูปกรณ์/งานระบบสารสนเทศ
 - งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/RDU
 - งานควบคุมหนอนพยาธิ/งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม/งานอาชีวอนามัย
 - งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์/งาน EPI/งาน ITA
 เบอร์มือถือ   088-1863083
 อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 yun
นางเจือยุน  มีผล
 
 ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
 หน้าที่รับผิดชอบ  ดูแล รักษาความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
 เบอร์มือถือ  092-9284199
 อีเมลล์     -

     หมายเหตุ ***งานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย งานนิเทศงานและกำกับติดตามประเมินผล , งานสนับสนุน รพสต. , งานนโยบายเร่งด่วน , งานประสานหน่วยงานภายนอก , จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน , ฝึกอบรมและเผบแพร่ผลงานวิชาการ , งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย