หัวหน้าหน่วยงาน


นายชาญชัย  ชัยสว่าง
สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย